Történelem.hu-amit elhallgatnak

"Mert van az igazságba bújtatott hazugság, és van a hazugságba bújtatott igazság"

Kárpát-medencei szarmaták etnogenezisei.

 Szarmaták a Kárpát-medencei őseink, folytatás

"Tengerre Magyar!"

Éghajlati változások és a népességnövekedés miatt a déli irányba vándorló szarmaták az Égei-tengeren i.e. 2200-1700 környékén megjelenő tengeri népekkel asszimilálódnak. Hérodotosz  pelaszgoknak nevezi őket, de más történelmi leírások föníciaiknak, mitológiai megnevezésük argonauták. A tengeri népek déli szarmata törzsekkel történő összeolvadása során virágzott fel a Műkénéi civilizáció i.e 1600-ra. Beindult egy intenzív kereskedelem. Sorra épültek fel kereskedelmi központú hercegi palotakultúrák, melynek lakosságát élelmiszerrel kellett ellátni. A bronz előállításához rézre és ónra is szükségük volt, valamint egyéb termékek készítéséhez állatbőrökre, borostyánra, aranyra. (Bronz-kor). Ezt a korszakot nevezi a történelemtudomány Műkénéi civilizációnak az Égei-tenger partvidékén. Kézművesek a palotagazdaságok raktáraiból kaptak nyersanyagot és élelmiszert. A késztermékeiket pedig itt értékesítették, amit kereskedők tovább szállítottak. De hát így van ez ma is a metropoliszok korszakában.

Mezopotámiai sumér és akkád elvándorlás, etnogenezis.

Ugyanígy épültek fel a Mezopotámia-i városállamok, sumér, akkád, assur(aszir) elám a Tigris és az Eufrátesz partján. Babiloni ékírásos agyagtáblán talált leírás szerint a sivatagosodás miatt „az akkádok és a sumérok 7 évig háborúztak egymással az öntözőcsatornák birtoklásáért”  i.e 1700 körül. Végül az akkádok az arab félsziget amorita törzseit hívták segítségül a sumérok leveréséhez. Sumérok feladván területüket Tigris és az Eufrátesz folyók forrásvidékére települtek át. Egyesítvén az ott élő ant(roszi) törzseket, i.e.1300 környékén létre hozták a hatt(r)uszi (hettita) birodalmat, ma Törökország és a Van-tó vidéke. http://en.wikipedia.org/wiki/Hattusa. Mezopotámiában az amoriták és az asszírok közt őrlődő perzsa eredetű akkád (akhájok) törzsek a görög félszigeten találnak otthonra. Pontos évszámot nem tudni erről, de logikailag a Műkénéi kor i.e. 13–12. században való bukásához köthető. Akkád betelepüléssel a görög Hellász és a Kis-Ázsiai Hettita birodalom lényegében a Műkénéi civilizáció romjaira épült fel.

Előzmény:Trója elleni háború kirobbantója Agamemnon, akkád (akháj) király volt. Trója viszont a sumér alapítású hettita birodalmat ellátó palotagazdasági kereskedő város.  Régi sérelmek új háború.  Trója eleste ((Eratoszthenész szerint i. e. 1184-ben történt, Hérodotosz szerint i. e. 1250-ben) után a régészeti feltárások bizonysága szerint a hettiták elhagyták városaikat és a történelemtudomány szerint nyomtalanul eltűntek. A hettita nép eredete a tudomány számára gyakorlatilag minden szempontból vitatott és kérdéses, pedig egyértelmű. A hettiták írása babiloni ékírás, a beszélt nyelvűk pedig..   ez állt egyik fennmaradt agyagtáblán lévő írásukban, mely kulcs volt a nyelvük megfejtéséhez:  „pane eat aqua water” „ehetsz kenyeret, ihatsz vizet”. Latin-angol szavak felismerhetők? – tehát a latin nyelvcsaládba tartózó európai nyelvek iráni-perzsagyökerű, de indiai???, az nincs benne, tehát dőreség indoeurópai nyelvnek nevezni a latin nyelvcsaládot. A tényfeltáró kutatások szerint a hettita birodalom nem volt etnikailag egységes.  Ezt igazolja a területen hirtelen meg növekedett lélekszám: sumér etnogenezis. Kis-Ázsia területe hegyvidéki adottságából adódóan nem volt alkalmas földművelésre. A családi vagy falugazdaságok nem bírták ellátni élelemmel a növekvő lakosságot, gabonából behozatalra szorultak. Ezért a káldesi kenyérmezőkért volt a Káldesi csata. i.e.1270-ben, II. Ramszesz idejében. /Egyiptomban i.e. 1340-ben Ehnaton fáraó halála után a Ramszesz dinasztia kerül trónra, majd II. Ramszesz szemet vett Káldesre, mely a hettiták éléskamrája volt. (Ehnaton első feleségét, Nofertitit és 6 lányát családostól száműzik, második feleségtől az amorita Kia-tól született fiatalkorú Tutanhatont ültetik trónra, ki rövid életűnek bizonyult).

Sicambria: Sumér-hettita (kelta=keletről érkezők) etnogenezis a nyugati illér és saaravar szarmata törzseknél.

Ott hagytuk abba, hogy a történelem-tudomány szerint a hettiták eltűntek. Nem tűntek ők el! Áttelepültek a Kárpát-medencébe és Észak-Itáliába, a történelemtudomány szerint a taurusziak: etruszkok (trosz),  scordiszkuszok (szkord), boik, antok, gallok, brittek-bithynek, káldok, helvétek. A helvét (ma Svájc) nem görög hellén. Strabon a nagy etnikai keveredésről a Duna menti szarmatáknál  germán eredetű baszternák, valamint kelta eredetű boi, tauruszi, scordiskuszi, antoszi népekről ír és összesen 72 etnikumot, családot, nemzetséget sorol fel. Mekkora etnikumi kavalkád lehetett az ókori (B)Avariában. A hettita migráció következménye egy robbanásszerű túlnépesedés! Ezeket az Európába áttelepülő kis-ázsiai és fél-perzsa népeket, nevezik kelta törzseknek, kiknek a történelemtudomány álláspontja szerint állítólag a mai Franciaország volt az ősi törzsi területük. Nyelvük a szarmaták nyelvével asszimilálódik mely a latin nyelv alapja, babiloni ékírásukat lecserélik az etruszk abc-re, mely nagymértékben egyezik a rovó írással, majd az etruszk uralkodók elűzése után bevezetik a lineáris írást. Létrejön a Saaravar (savarok-sabirok) sumér etnikai szimbiózisa i.e 1000 és i.e. 800 közt.  A sumér-magyar rokonság kutatók Sicambrianak nevezik ezt a nyugat Kárpát-medencei időszakot. Ez kb i.e. 7-ig tarthatott, míg a terület végleg Pannónia néven Róma provinciája nem lesz. Sicambria megítélése magyar szempontból nézőpont kérdése hogy megszálló hódítók vagy befogadott menekültek – mert idegen népek betelepülése történt ősi avar szarmata törzsi területre. Ilyen soketnikumú család egyidejű megjelenése az adott területen inkább megszállásnak tűnik. E terület belakása a mai földrajzi értelemben a magyarországi Dunántúlra, Szlovéniára és észak Horvátországra terjedt ki. Itt letelepült törzsek a Boik, antok, scordok, bithynek, helvétek stb. Egyes rájuk utaló település nevek fennmaradtak mind a mai napig, pl Boly, Helvécia, Brigettio (ma Szőny) stb, és szórványban régészetleleteik is fellelhetők. Az etruszkok–Etruria ma Olaszország-i Toszkanát, a gallok észak Olaszországot lakták be, ahonnan Julius Ceasar szorította ki és győzte le őket a mai Franciaország területén. Ez a (mezopotámiai perzsa-kisázsiai) kultúra végig vonul egészen Írországig. A betelepülők tudományos és kulturális vívmányaikat, szokásaikat a helyi őslakosok közé magukkal vittek, illetve a nyelvezetüket részben megtartották. Pl. Kelta naptár. De ez már geopolitikailag nem a Kárpát-medence szarmata népeinek etnogeneziséhez tartozik.

Trója eleste után 1000 éves törzsi és etnikai, hatalmi és kereskedelmi háborúk sora következik: görög-görög háborúk, perzsa-görög háborúk, Nagy Sándor hadjárata, Római-pun háborúk. Róma provinciális hódításai.  I.e.7-re a Rajna és a Duna vonalától délre és nyugatra Róma kiszorítja, illetve beolvasztja fél Európa törzseit, etnikumait. A behódolt és meghódított törzseket Róma asszimilálja, míg másokat barbárként a Római limes határain kívülre üldöznek, illetve megtűrnek. Ez történt a saaravarokkal, illérekkel, trákokkal, roxalánokkal, getákkal. Ennek eredménye i.u elnéptelenedett Balkánra történő népek betelepítése. I.u. 275-ben a szkíta hun szövetség alárendeltségébe tartózó baltikumi törzs (Balti-tenger, Gotland szigete) a vizigótok befogadása, i.u 350 környékén kis-Ázsiából Bizánc által betelepített 5 kaukázusi törzs a Balkánra. A betelepített öt törzs neve fellelhető a korabeli bizánci feljegyzésekben: MakedonArman, arman, makedonRraman, aruman, amorlják . Korabeli  önmegnevezésük makedonarman, (MakedónÖrmény) arman (örmény-bosnyák) kucovlahoknak (oláh-román), karavlahoknak (albán), morlják-morva (zsidó törzsről). Karavlah=Karabak kaukázusi hegyvidék, ismert lehet napjainkból is a kaukázusi örmény-azeri etnikai fegyveres konfliktusból. Makedón, a mai napig két makedón népcsoport van a görög-makedón és aruman-makedón.

Sicambria: A magyar nép ősi múltját kutatók elképzelése szerint egy ősi város Sicambria volt ős Buda vára. Ezt többé-kevésbé régészeti leletekkel is alátámasztják, melyeket hitelesnek mondhatunk. De valóban ősi szkíták, alapította városról van-e szó, vagy esetleg más is van a szó jelentésének értelmében? Egyértelműsíthető hogy i.e.1000 után kisázsiai hettita népek özönlötték el a Kárpát-medencét. Ezt lehet hódítók általi megszállásként is értelmezni.  A régi történeti leírások mindegyike azonosan idézi azt, hogy Árpád Attila várába rendezkedett be.Anonymus leírása így szól: " A révet ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el (Békásmegyer), azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán.  Történelmi tény az is, hogy Attila egyik székvárosa, téli szálláshelye Buda, a melegvizek forrásának városa Aquincum, melyet előtte a Rómaiak is használtak. A Tárih-i Üngürüsz elbeszélése nyomán „a Hunok elfoglalják jogos örökségüket Szikambriát, az Üngürüsz tartományt”. ??.

 Sicambria tehát nem is egy város, hanem egy tartomány. A Tarih-i Üngürüszben leírt történet Sicambria dolgában elbizonytalanít. Keletkezése, a török hódoltság alatt a törökök elhordják a hun-magyarság őstörténetének korabeli krónikáit, ezt fordítják latinra, törökre és ezt magyarságkutatók a rendszerváltás után, vissza magyarra. Tehát egy ősi magyar nyelvet fordítanak vissza másik nyelv közbeiktatásával napjaink magyar nyelvére. Nem zárható ki némi félreértés (fordítás). Mindenesetre, ha őstörténetük jeles kutatói nem kutatják fel ezen írásokat, biztos nem jutunk el idáig a magyarságeredet kutatásban... Tehát Sicambria városát valahol a Duna vonalán kell keresni, az „üngürüsz tartományban” Mit is jelenthet az üngürüsz szó? Amit találtunk: Ung Urus (hunok-ungok) = hun urak, hun uralkodók tartománya. Tehát a Tarih-i Üngürüsz szerint Sicambria a hun királyok tartománya volt, amit Attila hun király idejében visszafoglalnak. A (si) Cambria köztudott, hogy Wales latin neve, mely Nagy Brittannia (Anglia) délnyugati  részén fekvő félszigete. Wales = Cambria.  Angol-latin-ír fordítás szerinti jelentése “Ő ( egy igen) nagy (óriás) britt”. Ez a nagy illetve óriás jelenthet “termetet” illetve uralkodót is. Tehát  valamiért eltér az akkori emberátlagtól. Azon földrajzi területről van szó mely egykor a “margaritáni” “saaravar” szabir törzsi terület volt, melyet a sumér-hettita (kelta)migránsok átneveztek sicambriának: avaria, sicambria, pannónia, melyet a hunok ősi jogos törzsi területüknek tartottak, jelen esetben Dunántúl és Horvátország, Szlovénia melyet régen hettita britt és más törzsek laktak be. (lásd térképen ostrogót királyság) Ezt a területet a magyar történelemtanítás szerint ostro(keleti)gótok lakják be i.u. 456-560-ig. Tarih-i Üngürüsz szerint Sicambriat a hunok saját területüket foglalják vissza. De az is nyitott kérdés, hogy a mai magyar Dunántúlt provinciáihoz sorolásával, Rómát megszállóként vagy felszabadítóként értelmezzük a sabir nők elrablása után?  A Tarh-i Üngürüs  által taglat "Sicambria" történelmi tények, túl haladván már László Gyula kettős honfoglalás elméletén is, alapjaiban döntik le az 1800-s években kitalált Árpádkori honfoglaláselméletet, és a magyarság finugor eredetét.

Kronológia. Évszámok hozzávetőlegesek az áttekinthetőség elősegítése végett.

I.e.1700 tengeri népek megjelenése. Műkénéi civilizáció felemelkedése.

I.e.1300, akkádok betelepülése a görög-félszigetre. Műkéné bukása, etnogenezis – görög etnikum születése.

I.e.1000-800, sumérok- hettita kelták  betelepülése a közép-Duna medence nyugati felébe: sumér-hettita és szarmata törzsek szimbiózisa.

I.e.800-500, a saarvarok(fehéravar-magyar)  asszimilációja, Róma alapítása- latinok születése.

I.e.500-7, déli és nyugati szarmata törzsek etnogenezise: Görög és Római-kor.

I.u.100-200 az alánok és géták küzdelme Rómával.

I.u.275, baltikumi vizigótok áttelepülése a római birodalomba az Al-Dunánál. Római birodalom szétesése.

I.u.300, környékén Bizánc által, kis-Ázsiából 5 arumán törzs betelepítése a Balkánra.

I.u.325, Nagy Konstantin újraegyesít 4 római tartományt, Galliát (Franciaország) Itáliát, Yllériát és Bizáncot.

I.u.375, hun törzsszövetségben a szarmaták visszatelepülnek a Közép- és Al-Duna medencébe.

I.u.500, germán törzsek (longobárdok) és arumán-morlják törzs betelepülése a Pozsonyi medencébe (Kis-alföld, Felvidék).

I.u.600, a volgai (ázsiai) szkíta bolgárokat (volgyárok) Bizánc betelepíti (behívja) a trákok,  azaz a mai Bulgária területére. Bolgár történelmi akadémia nagy Bulgáriának, a magyar avar-korszaknak nevez.

Összefoglalva az avar történelmi anomáliát: a Dunántúlon élő fehér avar szarmata törzs időszámítás kezdete elötti időkben 1000 év alatt eltűnik, majd i.u. 600-ban létrejön egy (fekete) avar korszak mely i.u 800-900-ig regnál.  Ezt a 200-300 évet, áthidaló időszakot nevezi ma a történelemtudomány avar-kornak???  De nevezik frank, morva és bolgár időszaknak is ezt a 200-300 éves szarmata –hun utókort.

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 51
Tegnapi: 54
Heti: 326
Havi: 2 360
Össz.: 313 408

Látogatottság növelés
Oldal: Kárpát-medencei szarmaták etnogenezisei
Történelem.hu-amit elhallgatnak - © 2008 - 2024 - tortenelem-hu.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »